Västmanlands Författarsällskap

Årsmötet 230326

Ordförande 

Magnus Thore (1 år)

Ledamöter

Bertil Hök (1 år) Vice ordförande

Håkan Klang (2 år), Sekreterare

Lennart Jonsson (1 år) Kassör

Stina Jonsson (1) Webbansvarig

Kjell Roman (1 år) Uppläsningar

Suppleant

Willy Berg

Anna Fröding

Revisor

Lena Åhfeldt (1 år) 

Revisorssuppleant

Fredrik Lidhamn (1 år)

Valberedning

Willy Berg och Fredrik Lidhamn (1 år)

Närmar sig ditt boksläpp?Om du som medlem skulle vilja ha ditt boksläpp i bibliotekets hörsal kan vi hjälpa till att boka det.

Kontakta lindbergbitte@hotmail.com


Kom ihåg att ha framförhållning minst två veckor då hörsalen är populär att boka. 

Hälsningar styrelsenSTADGAR FÖR VÄSTMANLANDS FÖRFATTARSÄLLSKAP§ 1. Namn Föreningens namn är Västmanlands Författarsällskap.

Styrelsen har sitt säte i Västerås.

Org.nummer 802525-0526


§ 2. Föreningens syfte

Västmanlands Författarsällskap är en förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter med anknytning till Västmanland.

Föreningen ska vara en plattform för umgänge och erfarenhetsutbyte samt genom olika möten med allmänheten främja det litterära Västmanland som ett sätt att bidra till den kulturella utvecklingen. Västmanlands

Författarsällskap vill slå vakt om jämställdhet, människors lika värde, yttrandefrihet och tillämpa samhällets demokratiska värdegrund i val och beslut.

Västmanlands Författarsällskap är en fristående ideell förening som är politiskt, religiöst och etniskt neutral.


§ 3. Medlemskap

Till medlem kan väljas i Västmanland bosatt, verksam eller på annat sätt anknuten person. Medlemskap beviljas av styrelsen. Kraven för medlemskap är att man på något sätt är kreativ inom det litterära området. Detta kan innebära till exempel att man givit ut en bok, översatt en bok, skrivit ett drama, publicerat kulturartiklar eller att man på annat sätt är produktiv inom skrivandet. Författandet är inte begränsat till svenska språket utan kan även presenteras på andra språk.

Medlem i Västmanlands Författarsällskap är den som erlagt fastställd avgift senast den 31 januari innevarande kalenderår eller vid inträde. Om inträde sker under sista kvartalet gäller medlemsavgiften även nästföljande år. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.


§ 4. Styrelse

Styrelsen väljs vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Styrelsen leder föreningens verksamhet (bereder, förvaltar beslut som fattats på föreningsmöten, representerar föreningen utåt) och är, då föreningsmöte inte är samlat, klubbens högsta beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande (väljs av årsmötet) och fem övriga ledamöter plus två suppleanter. Vid konstituerande möte utser styrelsen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt kontaktperson.


§ 5. Styrelsesammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller annan person i styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ärende avgörs genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.


§ 6. Räkenskaper och revision

Styrelsen ska vid årsmötet avlämna skriftlig berättelse över föreningens verksamhet och ekonomiska ställning. Bokslut ska vara revisor tillhanda senast 15 februari. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Föreningens verksamhet ska sammanfalla med kalenderår.§ 7. Föreningsmöte och årsmöte


Föreningens beslutande organ är föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte.


Årsmöte ska hållas varje år före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Medlem som önskar få ärende behandlat på ordinarie möte ska skriftligen inkomma med motion till styrelsen före
den 15 februari för att ärendet ska kunna upptas i dagordningen.Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av
- mötesordförande- mötessekreterare- två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokolle

3. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Fastställande av resultat- och balansräkning

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Styrelsens förslag på verksamhet

10. Förslag till budget och årsavgift

11. Val av funktionärer för kommande år
- ordförande- fem ordinarie ledamöter och två suppleanter
- revisor och revisorssuppleant
- minst två ledamöter i valberedningen
- övriga funktionärer.

12. Inkomna motioner samt av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor13. Övriga frågor

14. Avslutning§ 8 Beslut


Röstning får inte utövas genom fullmakt. All röstning sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid
lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.§ 9. Stadgeändring


Stadgeändringar beslutas av årsmötet efter skriftligt förslag till medlemmarna senast i samband med
kallelse till årsmötet (för paragraf 9 gäller två årsmöten).§ 10. Upplösning


Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie och om beslutet biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid upplösning av föreningen disponeras
tillgångarna enligt ordinarie årsmötes beslut.